ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 

                                         I.        Ανάλυση χρονοσειρών ως προς τη συχνότητα

(Κ. Χέλμης)

·  Βασικές έννοιες των χρονοσειρών στα γεωφυσικά ρευστά (χαρακτηριστικά μεγέθη των χρονοσειρών).

·  Αρμονική φασματική ανάλυση χρονοσειρών

·  Συσχέτιση διαφορετικών χρονοσειρών και αυτοσυσχέτιση

 

 

 IΙ. Ανάλυση δεδομένων γεωφυσικών ρευστών με χρήση MATLAB

(Σ.Σοφιανός)

 

 ·  Εισαγωγή στη MATLAB: Βασικές ένοιες, περιβάλλον, στοιχεία προγραμματισμού, σχεδίαση δεδομένων.

 ·  Ανάλυση χρονοσειρών με χρήση MATLAB

 ·  Χωροχρονική ανάλυση και σχεδίαση δεδομένων (παραδείγματα γεωφυσικών ρευστών).

 

 

 

 IΙI. Ανάλυση χρονοσειρών ως προς το χρόνο

(Μ. Τόμπρου)

 

 ·  Χρονοσειρές διακριτών δεδομένων. Αλυσίδες Markov

 ·  Χρονοσειρές συνεχών δεδομένων. Μοντέλα με αυτοσυσχέτισης

 ·  Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλου Markov.

 

 

IV. Μέθοδοι ανάλυσης για πολυδιάστατα δεδομένα

(Μ. Σανταμούρης)

 

 ·  Μέθοδοι ανάλυσης για πολυδιάστατα δεδομένα. Principal component analysis - Discriminant analysis -Cluster analysis.

 ·  Νευρωνικά δίκτυα. Βασικές αρχές. Χρησιμοποίηση νευρωνικών δικτύων για πρόβλεψη και υπολογισμό μετεωρολογικών παραμέτρων.

 

 

(Γ. Κάλλος)

 ·  Στατιστικές μέθοδοι που σχετίζονται με την πρόγνωση καιρού. Δείκτες προγνωσιμότητας (scores) για διακριτές παραμέτρους. Δείκτες προγνωσιμότητας για συνεχείς παραμέρους (thread scores, Heidke scores).