Διαλέξεις: Εισαγωγή στη MATLAB

Σ. Σοφιανός

A.    ΜαντζιαφούΣε συνεργασία με τον Κ. Χέλμη

Σκοός του μαθήματος είναι η κατανόηση εισαγωγικών εννοιών εεξεργασίαςδεδομένων, ρογραμματισμού και αρουσίασης αοτελεσμάτων στη MATLAB. Παραδείγματα με χρήση δεδομένων γεωφυσικών ρευστών θα βοηθήσουν στην εξοικείωση με εργαλεία ανάλυσης και σχεδίασης (ου εμεριέχονται στη MATLAB).

1

Εισαγωγή στη MATLAB: Βασικές ένοιες, εριβάλλον, στοιχεία ρογραμματισμού, σχεδίαση δεδομένων.

LECTURE 1

 

2

 

Ανάλυση χρονοσειρών με χρήση MATLAB

LECTURE 2

 

 

3

 

Χωροχρονική ανάλυση και σχεδίαση δεδομένων (αραδείγματα γεωφυσικών ρευστών)

LECTURE 3