ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

Εξαμηνιαίο μάθημα 6ου εξαμήνου

Κατεύθυνση Φυσικής Περιβάλλοντος – Τμήμα Φυσικής

 

ΜΕΡΟΣ Ι. Περιγραφική Φυσική Ωκεανογραφία

 

 

 • Φυσικές ιδιότητες του θαλάσσιου νερού (αλατότητα, θερμοκρασία, πυκνότητα, άλλες βιογεωχημικοί παράμετροι, υδάτινες μάζες θαλάσσιου νερού).
 • Επιφανειακή και κατά βάθος κατανομή των φυσικών παραμέτρων στον ωκεανό.

Διάλεξη 1

 • Μέθοδοι παρατήρησης και πρόγνωσης των θαλάσσιων χαρακτηριστικών και κυκλοφορίας.

Διάλεξη 2

 

 • Η κυκλοφορία του Παγκόσμιου Ωκεανού και τα κύρια ωκεάνια συστήματα ρευμάτων.
 • Θερμικό ισοζύγιο και ισοζύγιο καθαρού νερού των ωκεανών και αλληλεπιδράσεις με την ατμόσφαιρα και ξηρά.

Διάλεξη 3

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Δυναμική Φυσική Ωκεανογραφία

 

 

 • Εφαρμογή των βασικών εξισώσεων και κυρίαρχες κλίμακες στον ωκεανό:
 • Εξισώσεις κίνησης στον ωκεανό.
 • Εξισώσεις διατήρησης στον ωκεανό. (Διατήρηση της μάζας, συντηρητικές παράμετροι του θαλάσσιου νερού).

Διάλεξη 4

 

 • Εξισώσεις αβαθούς ωκεανού (βασικές υποθέσεις, εξισώσεις, στροβιλισμός).
 • Πρότυπα πολλαπλών στρωμάτων.

Διάλεξη 5

 

 • Η ανεμογενής κυκλοφορία (ρεύματα παρουσία τριβής): θεωρία Ekman, θεωρία Sverdrup, εντατικοποίηση ροής στο δυτικό όριο των ωκεανών.

Διάλεξη 6

 

 • Η θερμοαλατική κυκλοφορία των ωκεανών:  Φαινόμενα δημιουργίας υδάτινων μαζών στον ωκεανό, παγκόσμιος θερμοαλατικός ιμάντας.

Διάλεξη 7

 

 • Κύματα επιφανείας απουσία γήινης περιστροφής και ανεμογενή κύματα. Εσωτερικά κύματα.

Διάλεξη 8


 

 • Ωκεάνια κύματα παρουσία γήινης περιστροφής (Κύματα Poincare, κύματα Kelvin, κύματα Rossby) και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της γενικής κυκλοφορίας των ωκεανών.

Διάλεξη 9


 

 • Η δυναμική φυσική ωκεανογραφία στην περιοχή του ισημερινού ωκεανού.

Διάλεξη 10